UAB "E Tinklas" veikla elektros energetikos sektoriuje

 
UAB "E Tinklas" elektros energetikos sektoriuje vykdo tik elektros skirstymo veiklą                      KONTAKTINĖ INFORMACIJA:
(2010.03.05 licencija Nr. L1-ES-9).   Gedimų, perjungimų registracija: tel. (8 640) 31454
    Kiti (taip pat ir atitikties programos) klausimai:
    Julius Lataitis, tel. (8 640) 31454, el. paštas info@etinklas.eu


Visuomeninio elektros tiekimo ir garantinio elektros tiekimo paslaugų įmonė neteikia, nes visi aptarnaujamoje teritorijoje esantys vartotojai elektros tiekimo paslaugas perka iš nepriklausomų elektros tiekėjų.

Elektros skirstymas
Įmonės skirstomasis elektros tinklas per 110/10 kV transformatorių yra sujungtas su elektros perdavimo tinklu ir per elektros skirstymo įrenginius su vidutinės įtampos AB "ESO" skirstomuoju elektros tinklu. Prie skirstomojo elektros tinklo yra prijungti 50 vartotojų elektros įrenginiai. Šių vartotojų atžvilgiu įmonė teikia elektros persiuntimo paslaugą. Su paslaugos teikimo sąlygomis ir įkainiais (taikomais nuo 2017.01.01) galima susipažinti pasirinkus nuorodą » persiuntimo paslaugos įkainiai ir jų taikymo tvarka

Elektros persiuntimo paslaugos kainą sudaro šios komponentės: 1) AB "LITGRID" teikiamos elektros perdavimo paslaugos kaina; 2) AB "LITGRID" teikiamų sisteminių paslaugų kaina; 3) Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kaina; 4) UAB "E Tinklas" elektros skirstymo vidutinės įtampos tinklais paslaugos kaina; 5) UAB "E Tinklas" elektros skirstymo žemos įtampos tinklais paslaugos kaina. 

Į elektros skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainas yra įskaičiuotos būtinos užtikrinti tinkamą skirstomojo elektros tinklo funkcionavimą UAB "E Tinklas" veiklos sąnaudos (2017 m. sąnaudų proporcijos: 31,65% arba 41,466 tūkst. € - technologinės ir savųjų reikmių sąnaudos*; 24,33% arba 31,877 tūkst. € - personalo darbo užmokestis (vadovo darbo užmokesčio sąnaudos - 986,83 €/mėn.); 27,34% arba 35,827 tūkst. € - turto nusidėvėjimas ir amortizacija; 4,78% arba 6,266 tūkst. € - turto nuoma; 7,55% arba 9,890 tūkst. € - socialinio draudimo sąnaudos; 0,58% arba 757,26 tūkst. € - mokesčiai; 3,77% arba 4,945 tūkst. € - įvairios kitos sąnaudos, materialinės ir joms prilygintos sąnaudos; 0,0% - palūkanos).
 * - elektros energijos pirkimo sąnaudos

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais dėl reguliuojamos veiklos sąnaudų pripažinimo, įmonės 2017 m. licencijuojamos veiklos sąnaudos sudarys apie 243,72tūkst. €.

2017 m. įmonė skirstomajame elektros tinkle paskirstė 3950,39 MWh elektros energijos, vartotojams pardavė 3258,46 MWh elektros energijos. 2018 m. skirstomajame elektros tinkle planuojama paskirstyti apie 4000 MWh elektros energijos ir parduoti vartotojams apie 3300 MWh elektros energijos.

Geresnių veiklos rezultatų įmonė siekia pasitelkdama turimus išteklius, tačiau svarsto ir įvairius skirstomojo elektros tinklo modernizavimo/plėtros projektus.
Nepaisant ribotų modernizacijos galimybių, UAB "E Tinklas" savo vartotojams užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybės lygį: faktinis SAIDI rodiklis už 2016 m. lygus 14 min., SAIFI rodiklis yra 1 kartas/vartotojui. Tai yra kur kas mažiau, nei nustatytas minimalus šių rodiklių dydis (mažųjų skirstomųjų tinklų operatoriams taikomi AB "ESO" minimalūs persiuntimo patikimumo lygiai).

Be elektros persiuntimo paslaugos, UAB "E Tinklas", teisės aktų nustatyta tvarka, teikia paslaugas naujiesiems vartotojams: elektros įrenginių prijungimas prie skirstomojo elektros tinklo, leistinosios naudoti galios keitimas, elektros tiekimo patikimumo kategorijos keitimas.
Naujųjų vartotojų atžvilgiu UAB "E Tinklas" taiko vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie AB "ESO" tinklų įkainius (plačiau).

Detalią informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas (įskaitant jų užsakymą ir nutraukimą) galite sužinoti susisiekę puslapio viršuje nurodytais kontaktais.

Naudinga informacija:
Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas, 1-2 priedai, 3-4 priedai
Standartinė elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties forma ir jos priedas
Standartinės elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties su buitiniu vartotoju sąlygos
UAB "E Tinklas" licencijuojamos veiklos ataskaitos ir auditorių išvados: 2013 m.; 2014 m.;2015 m.;2016 m.2017 m.;
UAB "E Tinklas" atitikties programa. Atitikties programos įgyvendinimo ataskaita (2014 m.) Atitikties programos įgyvendinimo ataskaita (2015 m.) Atitikties programos įgyvendinimo ataskaita (2017 m.) Atitikties programos įgyvendinimo ataskaita (2017 m.)
Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas
Elektros įrenginių prijungimo prie skirstomojo elektros tinklo įkainiai
Elektros tinklų naudojimo taisyklės
Europos aplinkos agentūra, Aplinkos apsaugos agentūra
Europos Komisijos parengtas energijos vartotojams skirtas klausimų ir atsakymų sąrašas
Vartotojų teisių apsauga  
Vartojimo ginčų tvarka